במסגרת שיתוף פעולה בין "חבר" לבין בית ספר "דיאלוג"
מבדק רמה מקוון ללא עלות
1) ענו על 20 שאלות
2) קבלו למייל את תוצאות המבדק
3) יועץ לימודים יצור עמך קשר
מוכנים? מלאו את הפרטים בטופס ולחצו להתחלת המבחן
 

1 of 20

How are you today?


 1. 37
 2. I'm good, and you?
 3. I good, and you?
 4. I don't know the answer

 

2 of 20

Choose the correct sentence


 1. There is a pen on the table
 2. There are a pen on the table
 3. There pen on the table
 4. I don't know the answer

 

3 of 20

What's in your bag?


 1. A apple, a pencil and my wallet
 2. An apple, an pencil and my wallet
 3. An apple, a pencil and my wallet
 4. I don't know the answer

 

4 of 20

Choose the correct sentence


 1. I have 2 sisters, and she have one brother
 2. I have 2 sisters, and she has one brother
 3. I has 2 sisters, and she has one brother
 4. I don't know the answer

 

5 of 20

What's the time?


 1. It's a quarter to five
 2. It's a quarter five
 3. It's five quarter
 4. I don't know the answer

 

6 of 20

I __________ cheese cake, but I love chocolate cake


 1. doesn't like
 2. not like
 3. don't like
 4. I don't know the answer

 

7 of 20

Choose the correct sentence:


 1. Do you want to go to the beach?
 2. You want to go to the beach?
 3. Do you wants to go to the beach?
 4. I don't know the answer

 

8 of 20

Sorry I didn't answer you earlier, I _________ in the shower


 1. were
 2. was
 3. be
 4. I don't know the answer

 

9 of 20

Billy: Ruth, there's someone at the door!
Ruth: ______________________________


 1. I'll get it!
 2. I'm going to get it!
 3. I getting it!
 4. I don't know the answer

 

10 of 20

Boy: _________________________


 1. We can meet?
 2. Can we meet?
 3. Are you afraid?
 4. I don't know the answer

Girl: I'm afraid I can't. I'm busy Saturday
 

11 of 20

The new TV I got is ________________ the old one


 1. much more big than
 2. much bigger than
 3. much more bigger than
 4. I don't know the answer

 

12 of 20

- Fred, have you seen Karen? I have a letter for her
- No, I haven't, but ______________________


 1. if I see her, I will give her the letter
 2. if I will see her, I will give her the letter
 3. if I saw her, I will give her the letter
 4. I don't know the answer

 

13 of 20

What ____ _____ when I called?


 1. were you doing?
 2. did you do?
 3. will you do?
 4. I don't know the answer

 

14 of 20

You ___________get at least 8 hours of sleep every night


 1. must
 2. shouldn't
 3. should
 4. I don't know the answer

 

15 of 20

If I __________ her address, I will send her an invitation.


 1. find
 2. found
 3. will find
 4. I don't know the answer

 

16 of 20

I would visit the Big Ben if I ____________ more time in London


 1. had
 2. have
 3. would have
 4. I don't know the answer

 

17 of 20

If I'm chewing gum right now, the gum…


 1. ….is chewed
 2. ….is being chewed
 3. ….is chewing
 4. I don't know the answer

 

18 of 20

My sister ____________ her army service by the time I finish my studies


 1. will have completed
 2. will have complete
 3. will have completing
 4. I don't know the answer

 

19 of 20

If the exam ____________ so important, he would have come to the meeting


 1. wasn't
 2. wouldn't be
 3. hadn't been
 4. I don't know the answer

 

20 of 20

I got used to _________ walks every morning


 1. take
 2. taking
 3. be taking
 4. I don't know the answer